Guid های ویژوال استادیو

بعضی وقت ها وقتی پروژه های قدیمی یا پروژه های افراد دیگر را باز میکنیم با خطا و هشدارهایی همراه است که فلان چیز نصب نشده اما اسم دقیق را نمی گیه و الان این جدول دقیقا مشخص کنند نام Guid هایی است که تو خطا نمایش داده شده است

ASP.NET MVC 1.0 {603C0E0B-DB56-11DC-BE95-000D561079B0}
ASP.NET MVC 2.0 {F85E285D-A4E0-4152-9332-AB1D724D3325}
ASP.NET MVC 3.0 {E53F8FEA-EAE0-44A6-8774-FFD645390401}
ASP.NET MVC 4.0 {E3E379DF-F4C6-4180-9B81-6769533ABE47}
C# {FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}
C++ {8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}
Database {A9ACE9BB-CECE-4E62-9AA4-C7E7C5BD2124}
Database (other project types) {4F174C21-8C12-11D0-8340-0000F80270F8}
Deployment Cab {3EA9E505-35AC-4774-B492-AD1749C4943A}
Deployment Merge Module {06A35CCD-C46D-44D5-987B-CF40FF872267}
Deployment Setup {978C614F-708E-4E1A-B201-565925725DBA}
Deployment Smart Device Cab {AB322303-2255-48EF-A496-5904EB18DA55}
Distributed System {F135691A-BF7E-435D-8960-F99683D2D49C}
Dynamics 2012 AX C# in AOT {BF6F8E12-879D-49E7-ADF0-5503146B24B8}
F# {F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}
J# {E6FDF86B-F3D1-11D4-8576-0002A516ECE8}
Legacy (2003) Smart Device (C#) {20D4826A-C6FA-45DB-90F4-C717570B9F32}
Legacy (2003) Smart Device (VB.NET) {CB4CE8C6-1BDB-4DC7-A4D3-65A1999772F8}
Model-View-Controller v2 (MVC2) {F85E285D-A4E0-4152-9332-AB1D724D3325}
Model-View-Controller v3 (MVC3) {E53F8FEA-EAE0-44A6-8774-FFD645390401}
Model-View-Controller v4 (MVC4) {E3E379DF-F4C6-4180-9B81-6769533ABE47}
Mono for Android {EFBA0AD7-5A72-4C68-AF49-83D382785DCF}
MonoTouch {6BC8ED88-2882-458C-8E55-DFD12B67127B}
MonoTouch Binding {F5B4F3BC-B597-4E2B-B552-EF5D8A32436F}
Portable Class Library {786C830F-07A1-408B-BD7F-6EE04809D6DB}
SharePoint (C#) {593B0543-81F6-4436-BA1E-4747859CAAE2}
SharePoint (VB.NET) {EC05E597-79D4-47f3-ADA0-324C4F7C7484}
SharePoint Workflow {F8810EC1-6754-47FC-A15F-DFABD2E3FA90}
Silverlight {A1591282-1198-4647-A2B1-27E5FF5F6F3B}
Smart Device (C#) {4D628B5B-2FBC-4AA6-8C16-197242AEB884}
Smart Device (VB.NET) {68B1623D-7FB9-47D8-8664-7ECEA3297D4F}
Solution Folder {2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}
Test {3AC096D0-A1C2-E12C-1390-A8335801FDAB}
VB.NET {F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}
Visual Database Tools {C252FEB5-A946-4202-B1D4-9916A0590387}
Visual Studio Tools for Applications (VSTA) {A860303F-1F3F-4691-B57E-529FC101A107}
Visual Studio Tools for Office (VSTO) {BAA0C2D2-18E2-41B9-852F-F413020CAA33}
Web Application {349C5851-65DF-11DA-9384-00065B846F21}
Web Site {E24C65DC-7377-472B-9ABA-BC803B73C61A}
Windows (C#) {FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}
Windows (VB.NET) {F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}
Windows (Visual C++) {8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}
Windows Communication Foundation (WCF) {3D9AD99F-2412-4246-B90B-4EAA41C64699}
Windows Phone 8/8.1 Blank/Hub/Webview App {76F1466A-8B6D-4E39-A767-685A06062A39}
Windows Phone 8/8.1 App (C#) {C089C8C0-30E0-4E22-80C0-CE093F111A43}
Windows Phone 8/8.1 App (VB.NET) {DB03555F-0C8B-43BE-9FF9-57896B3C5E56}
Windows Presentation Foundation (WPF) {60DC8134-EBA5-43B8-BCC9-BB4BC16C2548}
Windows Store (Metro) Apps & Components {BC8A1FFA-BEE3-4634-8014-F334798102B3}
Workflow (C#) {14822709-B5A1-4724-98CA-57A101D1B079}
Workflow (VB.NET) {D59BE175-2ED0-4C54-BE3D-CDAA9F3214C8}
Workflow Foundation {32F31D43-81CC-4C15-9DE6-3FC5453562B6}
Xamarin.Android {EFBA0AD7-5A72-4C68-AF49-83D382785DCF}
Xamarin.iOS {6BC8ED88-2882-458C-8E55-DFD12B67127B}
XNA (Windows) {6D335F3A-9D43-41b4-9D22-F6F17C4BE596}
XNA (XBox) {2DF5C3F4-5A5F-47a9-8E94-23B4456F55E2}
XNA (Zune) {D399B71A-8929-442a-A9AC-8BEC78BB2433}

 


سال1394 ماه 1 روز5

DLP چیست وچه کاربردی دارد

DLP چیست و  DLP چه کاربردی دارد و DLP در کجا استفاده می شود؟

 

 

عبارت «امنیت شبکه» و «امنیت اطلاعات» معمولا به جای همدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال هر کدام تعریف مشخصی دارند:
 
امنیت شبکه: فراهم کردن امکانات جهت حفاظت از شبکه در برابر نفوذگران و جلوگیری از رود آنان.
 
امنیت اطلاعات: محافظت از اطلاعات در برابر حمله ویروس ها و یا اشتباهات افراد و یا استفاده از تکنیک های جلوگیری از ازدست رفتن اطلاعات.(DLP)
 

DLP مخفف : data lose Prevention.

 
 

1-ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي و اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری
 

2-رﻣﺰﻧﮕﺎري

 

3-ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﻦ راه ﮔﯿﺖ وي

 

4-ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اﻳﻤﯿﻞ

 

5-ﺳﺎزﻣﺎن دھﻲ ﺗﺠهیزات

 
 

1-ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي و اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری
 
ویلیام فیرر(مشاور امنیت آی تی) ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ ﭼﯿﺰي را ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ. از اﻳﻦ رو، راھﮑﺎر، ﻓﻨﺎوري، ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ، ﺑﺨﺶ ھﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻮد، ﻣﺠﺰا ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺣﺮاﺳﺖ از آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷود
 
 
 
2-رﻣﺰﻧﮕﺎري
رمزنگاری دانشی است که به بررسی و شناختِ اصول و روش‌های انتقال یا ذخیرهٔ اطلاعات به صورت امن (حتی اگر مسیر انتقال اطلاعات و کانال‌های ارتباطی یا محل ذخیره اطلاعات ناامن باشند) می‌پردازد
رمزنگاری استفاده از تکنیکهای ریاضی، برای برقراری امنیت اطلاعات است. دراصل رمزنگاری دانش تغییر دادن متن پیام یا اطلاعات به کمک کلید رمز و با استفاده از یک الگوریتم رمز است، به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به استخراج اطلاعات اصلی از اطلاعات رمز شده باشد و شخصی که از یکی یا هر دوی آن‌ها اطلاع ندارد، نتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند
 
 
3-ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﻦ راه ﮔﯿﺖ وي
 
همونطور که از اسمش بر میاد دروازه شبکه شما به اینترنت است
یعنی بسته هایی که مقصد آنها خارج شبکه شماست تحویل گت وی داده میشه
 
 
4-ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اﻳﻤﯿﻞ
 
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﻳﻤﯿﻞ را ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﻟﻮده ﻳﺎ از درون ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻘﺼﻮدي آﺳﺎن ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ داده اﺳﺖ. ھﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻨﯿﺖ و ﮔﯿﺖ وي اﻳﻤﯿﻞ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻣﻌﻤﺎي DLP اﺳﺖ.
 اﺳﺘﯿﻨﻮن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن DLP ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﯿﺖ وي ھﺎي اﻳﻤﯿﻞ ھﻤﮑﺎري ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
 
 
 
 
5-ﺳﺎزﻣﺎن دھﻲ ﺗﺠهیزات
 


با توجه به سیار بودن کارکنان و تجهیزات همراهشان مانند(لپتاپ و اسمارت فون ها و یو اس بی ها)، ابزار های امنیتی ای که به مراکز آی تی کمک می کند تا عملکرد دستگاه های هراه را کنترل کند.


سال1393 ماه 10 روز26

شبیه سازی کامپیوتری چیست

در شبیه سازی کامپیوتری ، مدلی که از سیستم ساخته می شود یک برنامه کامپیوتری است . یعنی تمامی اشیاء و نماهای سیستم به ساختارهای برنامه ای و تمامی مشخصات و رفتار آنها به متغیرها و توابع ریاضی تبدیل می گردد . قوانین و روابط حاکم بر سیستم و ارتباط شان با یکدیگر در برنامه در نظرگرفته می شود . شبیه سازی کامپیوتری به علت عملی و دارا بودن امتیازهای خاص خود برای بررسی و مطالعه اغلب سیستم ها از قبیل حمل و نقل ، بیمارستان ، سیستم های صنعتی ، تولیدی ، ترافیک ، انبار و ... به کار می رود . 

معرفی نرم افزار شبیه ساز  slam  :
 

 slamبر مبنای زبان فورترن بنا نهاده شده و آن را پریتسکر به وجود آورده است امکان استفاده ازاین زبان در مدل های شبکه ،  مدل هایی با حوادث گسسته ، مدل های حوادث پیوسته و ترکیبی از این سه مدل وجود داردslam  به دلیل توان ترکیب مدل های شبکه ، حوادث گسسته و پیوسته به کاربر امکان می دهد تا مدل های دیگری را توسعه دهد این زبان محصول زبان های gert وgaspiv است که به وسیله پریتسکر به وجود آمده است .
 

معرفی نرم افزار شبیه ساز  slam  :

 
 برای شبیه سازی فرآیند تولید پایگاه های اطلاعات می توان از زبان های عمومی همانند بیسیک ،   c، فورترن و یا زبان های ویژه شبیه سازی همانند  simiscript،  slam ،gpss  و غیره استفاده کرد.هر کدام از این گزینه ها دارای نقاط قدرت و ضعف خاص خود هستند دراین شبیه سازی از نرم افزار ااستفاده شده است. در این نرم افزار تبدیل مدل واقعی به برنامه کامپیوتری نسبت به سایر نرم افزار ها به سادگی صورت می گیرد و تغییر در برنامه ایجاد شده به منظور بررسی سناریوهای گوناگون به آسانی امکان پذیر است این نرم افزار قابلیت اتصال برنامه های شبیه سازی مستقل از هم را به همدیگر دارا بوده و به وسیله آن می توان پکیچ سازی نمود و برنامه شبیه سازی را مستقل از نرم افزار مورد استفاده قرار داد. همچنین این نرم افزار می تواند از برنامه هایی که در محیط های دیگر – همچون c یا فورترن – ساخته می شود استفاده کرده و در عین سادگی ، انعطاف پذیر و دارای انیمیشن قوی است مجموع این عوامل باعث گردید که در مورد شبیه سازی فرآیند تولید پایگاههای اطلاعات استفاده از این نرم افزار به سایر گزینه ها ترجیح داده شود.
این نرم افزار را می توان بر روی کامپیوترهای شخصی با پروسسور  386 یا بالاتر با حداقل 8 مگا بایت رام و 16 بیت swap fill اجرا نمود و برای اجرای آن به microsoft windows 3.1  نیاز است .

 

 

معرفی نرم افزار شبیه ساز  arena  :

arena بسته نرم افزاری برای شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد است که توسط شرکت systems modeling به بازار عرضه شده است . Arena نرم افزاری کامل برای انجام مطالعات شبیه سازی است و تمامی قابلیت های مدل سازی شی گرا را همزمان ارائه می کند و در عین حال از آسانی کاربردی محیط microsoft mindows استقاده می کند .
Arena برای انیمیشن و مدل سازی گرافیکی مسائل شبیه سازی بسیار مناسب است . این برنامه به کاربر اجازه می دهد که اشیا مدل سازی به نام ماژول ایجاد کند که این ماژول ها سنگ بنای تیهی مدل هستند . تمام اجزا یک فرآیند شامل منطق ، داده ، انیمیشن و جمع آوری آمار می توانند ماژول هایی برای مشخص کردن فرآیندی باشند که موجودیت ها از آنها می گذرند . Arena با ارائه الگوهایی امکان ساخت انیمیشن مناسب برای مسایل شبیه سازی را به سادگی فراهم می کند . الگوها دسته ای از ماژول ها می باشند که موجودیت ها ، پردازش ها و واژگان نوع خاصی از مسایل را در بر می گیرند .  در این نرم افزار الگوهایی برای مهندسی مجدد فرایندهای تجاری ، مراکز تلفن ، ساخت و تولید با سرعت بالا ، ساخت نیمه هادی ها و بسیاری از کاربردهای دیگر به عنوان نمونه تهیه شده است .

 
 

معرفی نرم افزار شبیه ساز  arena  :


arena دارای یک تحلیل گر ورودی و یک تحلیل گر خروجی می باشد . کاربر می تواند با استفاده از تحلیل گر ورودی داده های خام را مشاهده کند . تحلیل گر خروجی نیز برای مشاهده و تجزیه و تحلیل داده های شبیه سازی می باشد . همچنین arena ، ویژوال بیسیک شرکت مایکروسافت را پشتیبانی می کند و به کاربر اجازه می دهد تا از اطلاعات نرم افزارهای کاربردی دیگر مانند excel استفاده کند یا خروجی های arena  را به این نرم افزارها منتقل کند .
 

 

معرفی نرم افزار شبیه ساز  GPSS  :


 Gpss را ابتدا در آغاز دهه 1960 فردی به نام جی جوردن برای شرکت آی. بی. ام ساخت . gpss III سومین نسخه این زبان ، برنامه ای دوقسمتی است که نیازمند به کارگیری همگردان است . قسمت اول یک برنامه مونتاژ است که توصیف کننده های سیستم را به صورت داده تبدیل می کند و قسمت دوم کار شبیه سازی را انجام      می دهد .  gpss III  به برنامه نویسی به مفهوم معمول آن نیاز ندارد . در این نرم افزار مدل سیستم با استفاده از دستورالعمل های مستطیلی ساخته می شود .  استفاده از gpss به هیچ گونه دانش قبلی در مورد برنامه نویسی کامپیوتری نیاز ندارد.

 

 

 


سال1393 ماه 1 روز28

زمان بندی درASP.NET

معرفی:

از آنجایی که انجام وظایف در برنامه تحت وب صورتی متفاوت با برنامه های Desktop دارد همیشه این مشکل وجود داشته که برنامه های تحت وب برای برای زمانبندی انجام کارها مشکل داشته اند. با ظهور ASP.NET و تکنولوژی های موجود در آن این امکان به طور غیر مستقیم فراهم است تا این مشکل را برطرف کنیم. این ابزار نیز برای همین منظور و برای رفع این مشکل ساخته شده است. روش کار این ابزار استفاده از امکانات سیستم Caching است که در ASP.NET فراهم شده است.

روش استفاده سریع:

روش استفاده بسیار آسان است. مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

  1. در قدم اول باید فایل SalarSoft.WebTaskScheduler.dll را به لیست رفرنس (Reference) های خود اضافه کنید. برای این کار در Visual Studio روی نام پروژه خود کلیک راست کرده و گزینه Add Reference را انتخاب کنید و سپس فایل ذکر شده را اضافه کنید.
  2. در قدم اول باید تابعی برای فراخوانی های خود معرفی کنید. این تابع فرمت خاصی دارد که به قرار زیر است:

C#

static void MyTask_CallBack(WebTaskEventArgs e)
{
 // کدهای خود را اینجا بنویسید
}

VB.NET

Shared Sub MyTask_Callback(ByVal e As WebTaskEventArgs)

 ' کدهای خود را اینجا بنویسید

End Sub

اگر توجه کرده باشید تنها نکته مهم در تعریف این تابع تنهای ورودی پارامتر تابع از نوع WebTaskEventArgs است. درون این تابع شما کد های خود را خواهید نوشت و این تابع در فواصل زمانی که در مرحله بعدی تعریف می کنیم فراخوانی خواهند شد. (لطفا به تذکرات آخر مقاله توجه کنید).

  1. در قدم بعدی باید لیست وظایف خود را اضافه کنید. برای اضافه کردن درخواست کافی است که تابع Add را فراخوانی کنید.
    در مثال زیر ما قصد داریم تا task را برای هفته ای یک بار تعیین کنیم.

سال1393 ماه 1 روز27

توسعه يك الگورتيم شاخه ي

يك الگوريتم شاخه ي، روشي براي كاهش دادن تمام لغتهايي كه در يك شاخه ي همسان با شكل مشتركي هستند 
 
 
 
است . در بسياري از منطقه هاي شمارشي، زبانهاي محاسباتي و كارهاي بازيابي اطلاعات مفيد است. مادامي كه 
 
 
 
شكل الگوريتم با كاربردهاي آن تغيير مي يابد ، مشكلات زبان شناسي خاصي با هر فرايند شاخه ا ي مشابه هستند.
 
 
 
به عنوان پايه براي ارزيابي از تلاشهاي قبلي براي بحث با اين مشكلات ، اين متن ابتدا بطور تئوري و كاربردي ( 
 
 
 
نسبت ، نشانه اي) از الگوريتمهاي شاخه اي را بحث مي كند . سپس يك مطابقت طولاني از الگوريتم شاخه اي 
 
 
 
براي زبان مطرح مي شود . اگر چه براي بكار گيري در يك سيستم كتابخانه اي كه اطلاعات را منتقل مي كند 
 
 
 
توسعه يافته است. تغييرات در نوشتن شاخه ها كاربرد عمومي آن است. در بعضي جزئيات و برخي برنامه ها ي 
 
 
 
امكان پذير راه حل ها همراه با نمونه نتايج از يكي از اين بحثها طرح ريزي مي شوند . 
 
 
 
1-    معرفي
 
 
 
الگوريتم شاخه اي يك فرايند شمارشي تمام لغتهايي با ريشه يكسان يا اگر پيشوندها غير قابل لمس با شاخه 
 
 
 
يكساني به يك شكل يكساني رها شدند ، باريك و كوچيك كردن هر لغت اشتقاق يافته و انعطاف پيشوندها را است. 
 
 
 
تحقيقات در بيساري مناطق زبان شناسي محاسباتي و بازيابي اطلاعات يك قدم مطلوب اما با نتايج متغيير پيدا 
 
 
 
كرد. در تحليلهاي لغوي زبان شناسي بصورت خودكار ريشه يك لغت، ممكن است به صورت فوري كمتر جلب توجه 
 
 
 
كند نسبت به پسوندي كه ميتواند بعنوان نشان يا راهنما به ساختار گرامري آن بكار رود ( ببينيد مثال 2-3 ) اين 
 
 
 
رشته همچنين بوسيله ي اِس . سيلورد اِم . لات انتشار يافته است. طرح ترجمه ماشيني در دانشگاه كاليفورنيا بر 
 
 
 
كل ارتباطش در منتهي اليه ديگر، كه پسوندها ممكن است كمكي براي برداشتن مشكل آنها كه بطور كافي سازگار 
 
 
 
باشند، پيدا شدند .
 
تا تامين كنند گروهي از شاخه هاي تطبيقي را . بسبمد(فركانس ) لغت براي استفاده شاخه ، براي سليس نگاري 
 
 
 
(شرح داده شده بوسيله ي سِدلو) يا تحليل رياضي بدنه ي زبان شمرده مي شود . اغلب نيازمند شاخه هاي تطبيق 
 
 
 
شده است. (همچنين شاخه ها بعنوان بخشي از سيستم بازيابي اطلاعات بكار مي رود ، كاربردهاي مخصوص كه در 
 
 
 
اين متن داراي انگيزه شده است.) اما مشكلات خاص زبان شناسي در هر شاخه معيني مشترك هستند الگوريتم 
 
 
 
شاخه اي مهم نيست كه كاربرد نهايي آن چه چيز است. اين شرح مختصر زيرين در داخل چارچوب كه طر پيچيده 
 
 
 
براي استفاده، برنامه ريزي مي شود . الگوريتم شاخه اي بايد بعنوان نما ديده شود . اما يك كاربرد ممكن است براي 
 
 
 
تحقيقات بر روي ساختارهاي لغوي انگيليسي و ديكر زبانها باشد. بطور مشابه يك تغيير كاربردها در ارزيابي تئوري 
 
 
 
و تجربي صفتها از چندين الگوريتم گذشته در نظر گرفته مي شود . 
 
 
 
به عنوان يك بخش اساسي اطلاعات آن بصورت آزمايشي منتقل ميشود. طرح پيچده (5) توسعه ميشود يك 
 
 
 
مجتمع سيستم بازيابي كه از كتابخانه استفاد ه است، از طريق يك ترمينال كامپيوتري از راه دور ابتدا اطلاعات 
 
 
 
جامعي از انباره اصلي عددي درباره مدرك كه قابل دسترس هستند تامين ميشود و در موضوعات مخصوص وسپس 
 
 
 
تمام متن سند را تامين مي كند. يك اصل نخستين بازيابي سيستم فرض ميشود تا به آزمايشات با نتايج متفاوت 
 
 
 
آن اجازه دهد. سيستم آزمايشي يك "رد آوري تكميلي از فهرست كتابخانه اي شامل اطلاعات با تقريبا 
 
 
 
 10000 سند در رشته هاي مهندسي و دانشهاي اصلي بكار خواهد برد. شامل مؤلف، عنوان وديگر اطلاعات 
 
 
 
اساسي در مورد هر مدركي نمي شود . اما همچنين يك چكيده تا تاريخچه ، و ليستي از موضوعات دوره اي 
 
 
 
نشان شده، محتواي مدارك است. دوره هر موضوعي يك عبارتي از يك يا چندين لغت انگليسي است. الگوريتم 
 
 
 
شاخه اي براي بزرگ كردن منافع موضوع دوره ها بكار مي رود. در بيشتر موارد اطلاعات از نظر معناي 
 
 
 
براي استفاده كننده مهم هستند شامل سيستم مي شود. سيستم از شاخه لغتها در موضوعات دوره اي و پسوندها و 
 
 
 
لغات شامل مي شود . اين اطلاعات كه در شكل گرامري بيان مي شوند كمتر قادر خواهند شد كه به شكل گرامري 
 
مطرح شوند. شكل لغتها كه كاربر وارد مي كند اغلب برابر نيستند با مبدا لغتها در فهرست (كاتالوگ) براي اجازه 
 
 
 
دادن لغتها براي پرسيدن كاربر تا لغتها را در فهرست موضوعات مطابقت دهد. هم پرسش و هم موضوعات مي توانند 
 
 
 
از پسوند ها كه مانع تطابقت آنها مي شوند. براي مثال، هر دو شاخه محاسبه يا محسباتي كرده باشند. تفسير نرم 
 
 
 
افزاري براي اين كاربردهاي خاص در ريشه يابي نياز است. با سوالاتي كه قابل پاسخ هستند فقط در دوره هايي كه 
 
 
 
در سرتاسر سيستم هستندمواجه مي شويم. براي مثال چه چيزي بايد يك لغت كه شاخه دار شود را تشكيل دهد، 
 
 
 
در حالت پيچيده ، چه پسوند ها الگوريتم را براي آن جستجو مي كنند . بطور مخصوص به سمت علوم مهندسي و 
 
 
 
علوم ماده اي متمايل مي شوند ، اينها سوالاتي است كه بطور رايج كمتر علاقه دارند نسبت به مشكلات زبان 
 
 
 
شناسي كه از يك ريشه اي از لغتي در لغات غير تخصصي استخراج مي  شوند (بعنوان مثال ليستهايي دوره هايي 
 
 
 
مربوط  به رشته فني خاصي ضميمه مي شود) توسعه يك الگوريتم كار آمد بطور منطقي بايد تحقيقها را از 
 
 
 
اين سوالها به جلومي برد و بيشتر از اين ، اينجا شرح داده نخواهد شد. براي نزديك شدن به شاخه ها 2 فاز 
 
 
 
سيستم شاخه اي گرفته مي شود. اولين مرحله شاخه ي يك الگوريتم مناسب از شاخه يك لغت بوسيله ي از بين 
 
 
 
بردن طولاني ترين پايان محتمل كه بر روي كامپيوتر در يك ليستي تطابق يافته بازيابي مي شود. دومين 
 
 
 
مرحله گذاشتن (استسنائات املايي ، بيشترين مثالها كه بطور مشابه شاخه اي اندكي تغيير مي كند در املا بر 
 
 
 
اساس اينكه چه چيزي مبدا پسوند آن دنبال مي كند . بعنوان مثال جذب absorption از مشتق absorpt يا 
 
 
 
  Absorbingيا absorb است. مشكل استثنائات املائي ، در مثال بالايي شامل تطابق absorpt و absorb 
 
 
 
است كه تماما در سمت 5 بحث خواهد شد. يك راه حل خاص براي اين مشكل دوره دوباره نشانه گذاري است، 
 
 
 
در زمان فاز 2 انجام شده است . ما همچنين براي استفاده از الگوريتم اساسي حاضر بعنوان زير بنايي درست 
 
 
 
مطرح مي كنيم راه حلهاي محتمل آينده اين طرح مناسب است زيرا قاعده استثنائات مي تواند بطور مستقل در 
 
 
 
الگوريتم شاخه اي بطور مناسب تنظيم شود.
 

 


سال1393 ماه 1 روز27
اولین 1 2 3 4 5  ... اخرین 
کلمات کلیدی
   PERL       paging sql       ScriptMethod       sql server 2008       win form       XNA       Headers       Serialization       Notepad       raze       hexa       csv       shared       tv       write       io       supra       کوچک کردن حجم اطلاعات Session       sql server ، job       because        xfs       hide       visable       rom       جلوگیری       Bluetooth       قرآن       Compact       browser       Boardband       optimazion       fild       فیلتر RequireHttps       phone       نحوه ساختن       ttf       Source       Null       area       EF,code first       keep-alive       یهزفهخدشقغ       not       PDFCreator       enabel       rj-11       wimax       Python       image view       بدست آوردن لیست StoredProcedures    تبلیغات
صفحات ما در فیس بوک
ASP.NETGoogle ++

طراحی وب سایتطراحی وب سایت با جدیدترین تکنولوژی های روز

طراحی و پیاده سازی وب سایتهای شخصی و تجاری و اداره ای با جدیدترین تکنولوژی های دنیا
به زبانهای

Asp.net{C#, Vb.Net, J#, Ajax}, Php{Html, Ajax}, jsبهینه سازی صفحات وببهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو

بهینه سازی صفحات وب برای موتور های جستجوگر برای افزایش بازدید و معرفی بهتر برای کاربران که به اصتلاح seo نامیده میشود

برنامه نویسیتولید و ساخت نرم افزار

ساخت انواع نرم افزارهی تحت ویندوز و وب و سرور و موبایل و میکروکنترلرها و... ساخت انواع سرویس دهنده های وب و سرور و ... ساخت انواع انالیزگرها و...