خطای LINQ to Entities does not recognize the method

خطای معروف و پر دردسر

LINQ to Entities does not recognize the method 'MethodName(System.String)' method, and this method cannot be translated into a store expression.

 

برای رفع این خطا ابتدا باید به اصل لینکو در EF بریم، خیلی کوتاه توضیح میدم دستورات ما در آخرین مرحله تبدیل میشن به کد sql  و در دیتابیس اجرا میشند حال ما اگر بخواهیم به داده در وسط این عملیات دسترسی پیدا کنیم این مشکل و مشکلات مشابه به وجود میاد برای حل این مشکل باید داده ها را به مموری رم لود کنیم که یکی از این روش ها ToList متد مناسبی می باشد


سال1394 ، 4 خرداد

باز نشدن manage

برای باز کردن manage مراحل زیر را طی نمایید

1. باز کردن رجستر و طی مسیر زیر

   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command

2. کلید را انتخاب نمایید و مسیر زیر را در این کلید جایگزین کنید
"%SystemRoot%\System32\mmc.exe" "%SystemRoot%\system32\compmgmt.msc" /s  "%SystemRoot%\System32\mmc.exe" "%SystemRoot%\system32\compmgmt.msc" /s


سال1394 ، 4 اردیبهشت

Error 1402: Setup cannot open the registry key

خطا هنگام نصب آفیس Error 1402: Setup cannot open the registry key .... این خطا هنگامی رخ میدهد که کاربر permission  لازم برای دسترسی به رجستری نداشته باشد برای رفع این مشکل ابتدا مراحل زیر را طی نمایید

 

ابتدا ابزار مورد نیاز را دانلود کنید

سپس کامند لاین را باز کنید و خط های زیر را اجرا کنید

 

subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_HTTP_USERNAME_PASSWORD_DISABLE" /owner=USERNAME

subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_UNC_SAVEDFILECHECK" /owner=USERNAME

subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_USE_WINDOWEDSELECTCONTROL" /owner=USERNAME

subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_SUBDOWNLOAD_LOCKDOWN" /owner=USERNAME

subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_SSLUX" /owner=USERNAME

subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_OBJECT_DATA_ATTRIBUTE" /owner=USERNAME

subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_LEGACY_DLCONTROL_BEHAVIORS" /owner=USERNAME

subinacl /keyreg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_LEGACY_DISPPARAMS" /owner=USERNAME

سپس به ترتیب برای هر کدام از مسیرهای بالا عملیات پایین را تکرار نمایید

 


سال1394 ، 4 اردیبهشت

Guid های ویژوال استادیو

بعضی وقت ها وقتی پروژه های قدیمی یا پروژه های افراد دیگر را باز میکنیم با خطا و هشدارهایی همراه است که فلان چیز نصب نشده اما اسم دقیق را نمی گیه و الان این جدول دقیقا مشخص کنند نام Guid هایی است که تو خطا نمایش داده شده است

ASP.NET MVC 1.0 {603C0E0B-DB56-11DC-BE95-000D561079B0}
ASP.NET MVC 2.0 {F85E285D-A4E0-4152-9332-AB1D724D3325}
ASP.NET MVC 3.0 {E53F8FEA-EAE0-44A6-8774-FFD645390401}
ASP.NET MVC 4.0 {E3E379DF-F4C6-4180-9B81-6769533ABE47}
C# {FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}
C++ {8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}
Database {A9ACE9BB-CECE-4E62-9AA4-C7E7C5BD2124}
Database (other project types) {4F174C21-8C12-11D0-8340-0000F80270F8}
Deployment Cab {3EA9E505-35AC-4774-B492-AD1749C4943A}
Deployment Merge Module {06A35CCD-C46D-44D5-987B-CF40FF872267}
Deployment Setup {978C614F-708E-4E1A-B201-565925725DBA}
Deployment Smart Device Cab {AB322303-2255-48EF-A496-5904EB18DA55}
Distributed System {F135691A-BF7E-435D-8960-F99683D2D49C}
Dynamics 2012 AX C# in AOT {BF6F8E12-879D-49E7-ADF0-5503146B24B8}
F# {F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}
J# {E6FDF86B-F3D1-11D4-8576-0002A516ECE8}
Legacy (2003) Smart Device (C#) {20D4826A-C6FA-45DB-90F4-C717570B9F32}
Legacy (2003) Smart Device (VB.NET) {CB4CE8C6-1BDB-4DC7-A4D3-65A1999772F8}
Model-View-Controller v2 (MVC2) {F85E285D-A4E0-4152-9332-AB1D724D3325}
Model-View-Controller v3 (MVC3) {E53F8FEA-EAE0-44A6-8774-FFD645390401}
Model-View-Controller v4 (MVC4) {E3E379DF-F4C6-4180-9B81-6769533ABE47}
Mono for Android {EFBA0AD7-5A72-4C68-AF49-83D382785DCF}
MonoTouch {6BC8ED88-2882-458C-8E55-DFD12B67127B}
MonoTouch Binding {F5B4F3BC-B597-4E2B-B552-EF5D8A32436F}
Portable Class Library {786C830F-07A1-408B-BD7F-6EE04809D6DB}
SharePoint (C#) {593B0543-81F6-4436-BA1E-4747859CAAE2}
SharePoint (VB.NET) {EC05E597-79D4-47f3-ADA0-324C4F7C7484}
SharePoint Workflow {F8810EC1-6754-47FC-A15F-DFABD2E3FA90}
Silverlight {A1591282-1198-4647-A2B1-27E5FF5F6F3B}
Smart Device (C#) {4D628B5B-2FBC-4AA6-8C16-197242AEB884}
Smart Device (VB.NET) {68B1623D-7FB9-47D8-8664-7ECEA3297D4F}
Solution Folder {2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}
Test {3AC096D0-A1C2-E12C-1390-A8335801FDAB}
VB.NET {F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}
Visual Database Tools {C252FEB5-A946-4202-B1D4-9916A0590387}
Visual Studio Tools for Applications (VSTA) {A860303F-1F3F-4691-B57E-529FC101A107}
Visual Studio Tools for Office (VSTO) {BAA0C2D2-18E2-41B9-852F-F413020CAA33}
Web Application {349C5851-65DF-11DA-9384-00065B846F21}
Web Site {E24C65DC-7377-472B-9ABA-BC803B73C61A}
Windows (C#) {FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}
Windows (VB.NET) {F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}
Windows (Visual C++) {8BC9CEB8-8B4A-11D0-8D11-00A0C91BC942}
Windows Communication Foundation (WCF) {3D9AD99F-2412-4246-B90B-4EAA41C64699}
Windows Phone 8/8.1 Blank/Hub/Webview App {76F1466A-8B6D-4E39-A767-685A06062A39}
Windows Phone 8/8.1 App (C#) {C089C8C0-30E0-4E22-80C0-CE093F111A43}
Windows Phone 8/8.1 App (VB.NET) {DB03555F-0C8B-43BE-9FF9-57896B3C5E56}
Windows Presentation Foundation (WPF) {60DC8134-EBA5-43B8-BCC9-BB4BC16C2548}
Windows Store (Metro) Apps & Components {BC8A1FFA-BEE3-4634-8014-F334798102B3}
Workflow (C#) {14822709-B5A1-4724-98CA-57A101D1B079}
Workflow (VB.NET) {D59BE175-2ED0-4C54-BE3D-CDAA9F3214C8}
Workflow Foundation {32F31D43-81CC-4C15-9DE6-3FC5453562B6}
Xamarin.Android {EFBA0AD7-5A72-4C68-AF49-83D382785DCF}
Xamarin.iOS {6BC8ED88-2882-458C-8E55-DFD12B67127B}
XNA (Windows) {6D335F3A-9D43-41b4-9D22-F6F17C4BE596}
XNA (XBox) {2DF5C3F4-5A5F-47a9-8E94-23B4456F55E2}
XNA (Zune) {D399B71A-8929-442a-A9AC-8BEC78BB2433}

 


سال1394 ، 5 فروردین

مقایسه SendWait با SendKey

مقایسه SendWait با SendKey

می خوام یک توضیح کوتاه اما مفید بدم برای مقایسه این دوتا ،تو سندکی sendkey متن را میفرسته و دیگه به چیزی منتظر نمیشه اما تو sendwait هرکاراکتری که وارد میکنه منتظر میشه تا پردازش ان کاراکتر تمام بشه تا کاراکتر بعدی را بفرسته

 

Key

Code

BACKSPACE

{BACKSPACE}, {BS}, or {BKSP}

BREAK

{BREAK}

CAPS LOCK

{CAPSLOCK}

DEL or DELETE

{DELETE} or {DEL}

DOWN ARROW

{DOWN}

END

{END}

ENTER

{ENTER}or ~

ESC

{ESC}

HELP

{HELP}

HOME

{HOME}

INS or INSERT

{INSERT} or {INS}

LEFT ARROW

{LEFT}

NUM LOCK

{NUMLOCK}

PAGE DOWN

{PGDN}

PAGE UP

{PGUP}

PRINT SCREEN

{PRTSC} (reserved for future use)

RIGHT ARROW

{RIGHT}

SCROLL LOCK

{SCROLLLOCK}

TAB

{TAB}

UP ARROW

{UP}

F1

{F1}

F2

{F2}

F3

{F3}

F4

{F4}

F5

{F5}

F6

{F6}

F7

{F7}

F8

{F8}

F9

{F9}

F10

{F10}

F11

{F11}

F12

{F12}

F13

{F13}

F14

{F14}

F15

{F15}

F16

{F16}

Keypad add

{ADD}

Keypad subtract

{SUBTRACT}

Keypad multiply

{MULTIPLY}

Keypad divide

{DIVIDE}

و برای دکمه های کنترلی می توانید از کد

 

Key

Code

SHIFT

+

CTRL

^

ALT

%

برای مثال در صورتی که می خواهید یک () تولید کنید می توانید از دستور

 

SendKey.SendWait("+(9)")
SendKey.SendWait("+(0)")
استفاده کنید

سال1394 ، 5 فروردین
اولین 1 2 3 4 5  ... اخرین 
کلمات کلیدی
   mtp usb drive       int?       mouse       ruls       متن باز       بدست آوردن لیست VIEW در sql       datagridview       visable       sleep       vc++       raze       picker       using       ساختن پی دی اف       Palm       saina       COM       modelstate       مدیریت رجیستری در c#       paging in sql       RSA       سولا       replate       group       etag       eng       query       TeX (LaTeX)       mtp usb drive error       parameter       plugin       dependencies       ARP       اندروید       arabic       back tract       Method       Protection       crypt       Sony       visual studio 2010       via       wireless       al-anvar       ICMP       argument       accesss       دامنه,dkn,cکsv,vک       Notepad       Drawing    تبلیغات
صفحات ما در فیس بوک
Prolog ProgrammingGoogle ++

طراحی وب سایتطراحی وب سایت با جدیدترین تکنولوژی های روز

طراحی و پیاده سازی وب سایتهای شخصی و تجاری و اداره ای با جدیدترین تکنولوژی های دنیا
به زبانهای

Asp.net{C#, Vb.Net, J#, Ajax}, Php{Html, Ajax}, jsبهینه سازی صفحات وببهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو

بهینه سازی صفحات وب برای موتور های جستجوگر برای افزایش بازدید و معرفی بهتر برای کاربران که به اصتلاح seo نامیده میشود

برنامه نویسیتولید و ساخت نرم افزار

ساخت انواع نرم افزارهی تحت ویندوز و وب و سرور و موبایل و میکروکنترلرها و... ساخت انواع سرویس دهنده های وب و سرور و ... ساخت انواع انالیزگرها و...