root sola MT27i 6.1.1.b.1.54

روت سولا با سری ساخت 6.1.1.b.1.54 را می توانید از لینک زیر دانلود کنید

 

لینک دنلود

یا می توانید با جستجوی نام VRoot_v1.7 برنامه را از اینترنت دانلود نمایید

 


سال1393 ، 30 مرداد

زمان بندی کارها در MVC Asp.Net task scheduler

 اجرای وظایف زمانبندی شده با استفاده از Quartz.Net در Asp.Net MVC

 

Quartz.Net ،یک فریم ورک قوی برای اجرای وظایف زمانبندی شده در .Net است.

من در این مقاله ،قصد دارم چگونگی اجرای وظایف زمانبندی شده  با استفاده از Quartz.Net در َAsp.Net MVC  را به شما آموزش دهم.

ابتدا یک پروژه MVC ،راد رمحیط .Net ایجاد می کنیم.

سپس Quartz.Net Library Package(NuGet) را به پروژه مان اضافه می کنیم.

به این صورت که Package Manage Console ،را باز کرده و دستور زیر را برای  اضافه کردن این کتابخانه اجرا می کنیم.

"Install-Package XAct.Scheduling.Quartz"

هم اکنون یک فولدر با نام Jobs را اضافه کرده و داخل آن یک کلاس با نام HelloJob ایجاد می کنیم.

در این کلاس قصد داریم تا متنی را همراه با تاریخ و زمان جاری در یک فایل ذخیره کنیم.

ابتدا کار زمانبندی شده را در متد Execute اینترفیس Job این کتابخانه ایجاد می کنیم.

 

 

namespace QuartzNetMvc.Jobs
{
  public class HelloJob:IJob
  {
    public void Execute(IJobExecutionContext context)
    {
      string path = @"C:\Log.txt";
 
      using (StreamWriter sw = new StreamWriter(path, true))
      {
        sw.WriteLine("Message from HelloJob " + DateTime.Now);
      }
    }
  }
}
هم اکنون زمان انجام تنظیمات مختلف برای اجرای این وظیفه در Global.asax است. ابتدا زمان آغاز Job را تعریف می کنیم.
DateTimeOffset startTime = DateBuilder.FutureDate(2, IntervalUnit.Second);
حال با استفاده از متد Create کلاس JobBuilder ،وظیفه را معرفی می کنیم. متد Create، نام کلاسی که اینترفیس IJob را پیاده سازی کرده است ،به عنوان پارامتر می پذیرد و متد Build را فراخوانی می کند.
IJobDetail job = JobBuilder.Create()
                   .WithIdentity("job1")
                   .Build();
برای ساخت یک Job زمانبندی شده در Quartz.Net نیاز به استفاده از Trigger داریم حال متد Create مربوط به کلاس TriggerBuilder را فراخوانی می کنیم.سپس با استفاده از متد WithIdentity یک نام به trigger اختصاص می دهیم. با استفاده از متد StartAt ،زمان شروع وظیفه را تعیین می کنیم.سپس تعداد دفعات و فواصل زمانی احرای این وظیفه را مشخص می کنیم.
ITrigger trigger = TriggerBuilder.Create()
                       .WithIdentity("trigger1")
                       .StartAt(startTime)
                       .WithSimpleSchedule(x => x.WithIntervalInSeconds(10).WithRepeatCount(2))
                       .Build();
و در آخرمتد ScheduleJob را فراخوانی می کنیم و آبجکت های Job و Trigger را به آن پاس می دهیم. حال متدStart را برای اجرای Job اجرا می کنیم.
ISchedulerFactory sf = new StdSchedulerFactory();
      IScheduler sc = sf.GetScheduler();
      sc.ScheduleJob(job, trigger);
 
      sc.Start();

سال1393 ، 30 مرداد

کار با دیتابیس ini در C#

فایل های INI فایل های استاندارد متنی هستند که بسیاری از برنامه های حرفه ای ، بخشی از تنظیمات مانند لوکیشن واندازه فرم ، فونت یک لیبل ، رمز و ایمیل و …را در آنها ذخیره می کنند.

اگر برای شما ذخیره و فراخوانی این نوع تنظیمات در بانک داده دشوار است ، با این روش میتوانید بسیاری از مشکلات ذخیره و فراخوانی مقادیر در فایل را حل کنید

ساختار فایلهای INI به شکل زیر است:

[نام بخش یک]

نام کلید یک = مقدار یک

نام کلید دو = مقدار دو

[نام بخش دو]

نام کلید یک = مقدار یک

...........................................

برای دسترسی به فایلهای INI ابتدا میابیست کلاس INIAccess را به پروژه تان اضافه کنید.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
class INIAccess
{
  [DllImport("kernel32.dll")]
  private static extern long WritePrivateProfileString(string section, string key, string val, string filePath);
  [DllImport("kernel32.dll")]
  private static extern int GetPrivateProfileString(string section, string key, string def, StringBuilder retVal, int size, string filePath);
  public void INIWrite(string INIPath, string Section, string Key, string Value)
  {
    WritePrivateProfileString(Section, Key, Value, INIPath);
  }
  public string INIRead(string INIPath, string Section, string Key, string DefualtValue = "")
  {
    StringBuilder temp = new StringBuilder(255);
    int i = GetPrivateProfileString(Section, Key, DefualtValue, temp, 255, INIPath);
    return temp.ToString();
  }
}

برای استفاده از کلاس فوق ، ابتدا باید یک نمونه جدید از این کلاس ایجاد کنید

همون طور که میبینید در این کلاس یک روال و  یک تابع وجود دارد که بصورت عمومی تعریف شده اند و هنگام استفاده قابل دسترسی هستند

روال INIWrite به شما این امکان را میدهد کلیدی را در بخش معین ایجاد ویا مقدار دهی کنید

این روال چهار پارامتر را بعنوان ورودی میگیرد

پارامتر اول نام و مسیر فایل INI ، پارامتر دوم نام بخش ، پارامتر سوم نام کلید و پارامتر چهارم مقدار را که میخواهید به کلید اختصاص دهید

این روال در صورت نبود فایل ، انرا ایجاد میکند و درصورت نبود نام بخش و یا نام کلید آنهارا ایجاد میکند و غیر این صورت مقدار دهی میکند

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

  INIAccess ini = new INIAccess();
  string inifile = Application.StartupPath + "\test.ini";
  ini.INIWrite(inifile, "Setting", "name", "Form1");

}

تابع INIRead میتواند مقداری را از کلید و بخش مشخص بخواند و بعنوان رشته برگرداند

این تابع نیز چهار پارامتر دارد

پارامتر اول نام و مسیر فایل روی هارد ، پارامتر دوم نام بخش و پارامتر سوم نام کلید است پارامتر چهارم نیز اختیار ی است و در صورت نبودن فایل یا بخش یا کلید مورد نظر ، درصورت عدم مقدار دهی ، تهی برمیگرداند ودر صورت مقدار دهی آن مقدار را برمیگرداند

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  INIAccess ini = new INIAccess() ;
  string inifile = Application.StartupPath + "\test.ini";
  this.Text = ini.INIRead (inifile,"Setting", "name","None");
}

 


سال1393 ، 30 مرداد

رام های رسمی XPERIA Sola 2.3.7

برای دانلود رام رسمی و زیبای 2.3.7 از لینک های زیر استفاده نمایید

 

http://www.mediafire.com/download/wuwnrs5xgtu530g/MT27i_6.0.B.3.162_SCM.ftf.7z.001
http://www.mediafire.com/download/76cdtd9nennpivt/MT27i_6.0.B.3.162_SCM.ftf.7z.002

 

با رزم عبور siapakah.aku 

 


سال1393 ، 30 مرداد

شبیه سازی کامپیوتری چیست

در شبیه سازی کامپیوتری ، مدلی که از سیستم ساخته می شود یک برنامه کامپیوتری است . یعنی تمامی اشیاء و نماهای سیستم به ساختارهای برنامه ای و تمامی مشخصات و رفتار آنها به متغیرها و توابع ریاضی تبدیل می گردد . قوانین و روابط حاکم بر سیستم و ارتباط شان با یکدیگر در برنامه در نظرگرفته می شود . شبیه سازی کامپیوتری به علت عملی و دارا بودن امتیازهای خاص خود برای بررسی و مطالعه اغلب سیستم ها از قبیل حمل و نقل ، بیمارستان ، سیستم های صنعتی ، تولیدی ، ترافیک ، انبار و ... به کار می رود . 

معرفی نرم افزار شبیه ساز  slam  :
 

 slamبر مبنای زبان فورترن بنا نهاده شده و آن را پریتسکر به وجود آورده است امکان استفاده ازاین زبان در مدل های شبکه ،  مدل هایی با حوادث گسسته ، مدل های حوادث پیوسته و ترکیبی از این سه مدل وجود داردslam  به دلیل توان ترکیب مدل های شبکه ، حوادث گسسته و پیوسته به کاربر امکان می دهد تا مدل های دیگری را توسعه دهد این زبان محصول زبان های gert وgaspiv است که به وسیله پریتسکر به وجود آمده است .
 

معرفی نرم افزار شبیه ساز  slam  :

 
 برای شبیه سازی فرآیند تولید پایگاه های اطلاعات می توان از زبان های عمومی همانند بیسیک ،   c، فورترن و یا زبان های ویژه شبیه سازی همانند  simiscript،  slam ،gpss  و غیره استفاده کرد.هر کدام از این گزینه ها دارای نقاط قدرت و ضعف خاص خود هستند دراین شبیه سازی از نرم افزار ااستفاده شده است. در این نرم افزار تبدیل مدل واقعی به برنامه کامپیوتری نسبت به سایر نرم افزار ها به سادگی صورت می گیرد و تغییر در برنامه ایجاد شده به منظور بررسی سناریوهای گوناگون به آسانی امکان پذیر است این نرم افزار قابلیت اتصال برنامه های شبیه سازی مستقل از هم را به همدیگر دارا بوده و به وسیله آن می توان پکیچ سازی نمود و برنامه شبیه سازی را مستقل از نرم افزار مورد استفاده قرار داد. همچنین این نرم افزار می تواند از برنامه هایی که در محیط های دیگر – همچون c یا فورترن – ساخته می شود استفاده کرده و در عین سادگی ، انعطاف پذیر و دارای انیمیشن قوی است مجموع این عوامل باعث گردید که در مورد شبیه سازی فرآیند تولید پایگاههای اطلاعات استفاده از این نرم افزار به سایر گزینه ها ترجیح داده شود.
این نرم افزار را می توان بر روی کامپیوترهای شخصی با پروسسور  386 یا بالاتر با حداقل 8 مگا بایت رام و 16 بیت swap fill اجرا نمود و برای اجرای آن به microsoft windows 3.1  نیاز است .

 

 

معرفی نرم افزار شبیه ساز  arena  :

arena بسته نرم افزاری برای شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد است که توسط شرکت systems modeling به بازار عرضه شده است . Arena نرم افزاری کامل برای انجام مطالعات شبیه سازی است و تمامی قابلیت های مدل سازی شی گرا را همزمان ارائه می کند و در عین حال از آسانی کاربردی محیط microsoft mindows استقاده می کند .
Arena برای انیمیشن و مدل سازی گرافیکی مسائل شبیه سازی بسیار مناسب است . این برنامه به کاربر اجازه می دهد که اشیا مدل سازی به نام ماژول ایجاد کند که این ماژول ها سنگ بنای تیهی مدل هستند . تمام اجزا یک فرآیند شامل منطق ، داده ، انیمیشن و جمع آوری آمار می توانند ماژول هایی برای مشخص کردن فرآیندی باشند که موجودیت ها از آنها می گذرند . Arena با ارائه الگوهایی امکان ساخت انیمیشن مناسب برای مسایل شبیه سازی را به سادگی فراهم می کند . الگوها دسته ای از ماژول ها می باشند که موجودیت ها ، پردازش ها و واژگان نوع خاصی از مسایل را در بر می گیرند .  در این نرم افزار الگوهایی برای مهندسی مجدد فرایندهای تجاری ، مراکز تلفن ، ساخت و تولید با سرعت بالا ، ساخت نیمه هادی ها و بسیاری از کاربردهای دیگر به عنوان نمونه تهیه شده است .

 
 

معرفی نرم افزار شبیه ساز  arena  :


arena دارای یک تحلیل گر ورودی و یک تحلیل گر خروجی می باشد . کاربر می تواند با استفاده از تحلیل گر ورودی داده های خام را مشاهده کند . تحلیل گر خروجی نیز برای مشاهده و تجزیه و تحلیل داده های شبیه سازی می باشد . همچنین arena ، ویژوال بیسیک شرکت مایکروسافت را پشتیبانی می کند و به کاربر اجازه می دهد تا از اطلاعات نرم افزارهای کاربردی دیگر مانند excel استفاده کند یا خروجی های arena  را به این نرم افزارها منتقل کند .
 

 

معرفی نرم افزار شبیه ساز  GPSS  :


 Gpss را ابتدا در آغاز دهه 1960 فردی به نام جی جوردن برای شرکت آی. بی. ام ساخت . gpss III سومین نسخه این زبان ، برنامه ای دوقسمتی است که نیازمند به کارگیری همگردان است . قسمت اول یک برنامه مونتاژ است که توصیف کننده های سیستم را به صورت داده تبدیل می کند و قسمت دوم کار شبیه سازی را انجام      می دهد .  gpss III  به برنامه نویسی به مفهوم معمول آن نیاز ندارد . در این نرم افزار مدل سیستم با استفاده از دستورالعمل های مستطیلی ساخته می شود .  استفاده از gpss به هیچ گونه دانش قبلی در مورد برنامه نویسی کامپیوتری نیاز ندارد.

 

 

 


سال1393 ، 28 فروردین
اولین 1 2 3 4 5  ... اخرین 
کلمات کلیدی
   port 1432       eng       sudo       remove        management        spiral       ساخت منوهای چند سطحی در ASP.NET MVC       اندروید       پشتیبانگیری خودکار       کوچک کردن حجم اطلاعات Session       farsi       crystal       قابلیت های html5       pic       روبات       avi       dotnet       Source       File Refactoring       mvcasp.net       input       web api       PASCAL       jar       vs2008       anti       RequiredAttribute       فیلتر سفارشی بررسی Referrer       روش هاي بدست آوردن فيلد Identity Key جدول       update       vb6       valed       حسابداری قرض الحسنه       RSA       pot email       color       adb       day       Chinese Simplified       تبلیغات توئیتر       labtop       cs3       security       mono       کدملی       programmer       تجارت        DotNetNuke       Content Distribution Networ       Optics    

صفحات ما در فیس بوک
PythonGoogle ++

طراحی وب سایتطراحی وب سایت با جدیدترین تکنولوژی های روز

طراحی و پیاده سازی وب سایتهای شخصی و تجاری و اداره ای با جدیدترین تکنولوژی های دنیا
به زبانهای

Asp.net{C#, Vb.Net, J#, Ajax}, Php{Html, Ajax}, jsبهینه سازی صفحات وببهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو

بهینه سازی صفحات وب برای موتور های جستجوگر برای افزایش بازدید و معرفی بهتر برای کاربران که به اصتلاح seo نامیده میشود

برنامه نویسیتولید و ساخت نرم افزار

ساخت انواع نرم افزارهی تحت ویندوز و وب و سرور و موبایل و میکروکنترلرها و... ساخت انواع سرویس دهنده های وب و سرور و ... ساخت انواع انالیزگرها و...