DLP چیست وچه کاربردی دارد

DLP چیست و  DLP چه کاربردی دارد و DLP در کجا استفاده می شود؟

 

 

عبارت «امنیت شبکه» و «امنیت اطلاعات» معمولا به جای همدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال هر کدام تعریف مشخصی دارند:
 
امنیت شبکه: فراهم کردن امکانات جهت حفاظت از شبکه در برابر نفوذگران و جلوگیری از رود آنان.
 
امنیت اطلاعات: محافظت از اطلاعات در برابر حمله ویروس ها و یا اشتباهات افراد و یا استفاده از تکنیک های جلوگیری از ازدست رفتن اطلاعات.(DLP)
 

DLP مخفف : data lose Prevention.

 
 

1-ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي و اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری
 

2-رﻣﺰﻧﮕﺎري

 

3-ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﻦ راه ﮔﯿﺖ وي

 

4-ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اﻳﻤﯿﻞ

 

5-ﺳﺎزﻣﺎن دھﻲ ﺗﺠهیزات

 
 

1-ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي و اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری
 
ویلیام فیرر(مشاور امنیت آی تی) ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ ﭼﯿﺰي را ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ. از اﻳﻦ رو، راھﮑﺎر، ﻓﻨﺎوري، ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ، ﺑﺨﺶ ھﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻮد، ﻣﺠﺰا ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺣﺮاﺳﺖ از آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷود
 
 
 
2-رﻣﺰﻧﮕﺎري
رمزنگاری دانشی است که به بررسی و شناختِ اصول و روش‌های انتقال یا ذخیرهٔ اطلاعات به صورت امن (حتی اگر مسیر انتقال اطلاعات و کانال‌های ارتباطی یا محل ذخیره اطلاعات ناامن باشند) می‌پردازد
رمزنگاری استفاده از تکنیکهای ریاضی، برای برقراری امنیت اطلاعات است. دراصل رمزنگاری دانش تغییر دادن متن پیام یا اطلاعات به کمک کلید رمز و با استفاده از یک الگوریتم رمز است، به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به استخراج اطلاعات اصلی از اطلاعات رمز شده باشد و شخصی که از یکی یا هر دوی آن‌ها اطلاع ندارد، نتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند
 
 
3-ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﻦ راه ﮔﯿﺖ وي
 
همونطور که از اسمش بر میاد دروازه شبکه شما به اینترنت است
یعنی بسته هایی که مقصد آنها خارج شبکه شماست تحویل گت وی داده میشه
 
 
4-ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اﻳﻤﯿﻞ
 
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن اﻳﻤﯿﻞ را ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﻟﻮده ﻳﺎ از درون ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻘﺼﻮدي آﺳﺎن ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ داده اﺳﺖ. ھﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﻨﯿﺖ و ﮔﯿﺖ وي اﻳﻤﯿﻞ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻣﻌﻤﺎي DLP اﺳﺖ.
 اﺳﺘﯿﻨﻮن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن DLP ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﯿﺖ وي ھﺎي اﻳﻤﯿﻞ ھﻤﮑﺎري ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
 
 
 
 
5-ﺳﺎزﻣﺎن دھﻲ ﺗﺠهیزات
 


با توجه به سیار بودن کارکنان و تجهیزات همراهشان مانند(لپتاپ و اسمارت فون ها و یو اس بی ها)، ابزار های امنیتی ای که به مراکز آی تی کمک می کند تا عملکرد دستگاه های هراه را کنترل کند.


سال1393 ، 26 دی

سریال Access Password Unlocker v3.0.1.0

سریال

Access Password Unlocker v3.0.1.0

Serial

21E71-4UC9D-FHDZK-IDH93


سال1393 ، 22 دی

الگوریتم مسیریابی A* چیست؟

گربه‎ی مسیریاب توسط الگوریتم مسیریابی *A

تصور کنید که ما یک بازی داریم که در آن گربه‎ای می‎خواهد مسیری را برای رسیدن به یک تکه استخوان پیدا کند.

شاید از خود بپرسید که یک گربه چرا باید به دنبال یک تکه استخوان باشد؟!

خوب! گربه‎ی بازیِ ما بسیار حیله‎گر است و می‎خواهد با جمع کردن استخوان‎ها و دادن آن‎ها به سگ‎ها، از چنگال آن‎ها در امان بماند!

فرض کنید گربه‎ی موجود در تصویر زیر می‎خواهد کوتاه‎ترین مسیر برای رسیدن به استخوان را پیدا کند:

متأسفانه گربه نمی‎تواند مستقیماً از محل فعلی خود به طرف استخوان حرکت کند، چون در مقابلش یک دیوار قرار دارد و گربه‎ی ما هم یک روح نیست تا از دیوار عبور کند!

از طرف دیگر، گربه‎ی بازی ما خیلی تنبل است و می‎خواهد که کوتاه‎ترین راه را پیدا کند.

اما ما چگونه می‎توانیم الگوریتمی بنویسیم که کوتاه‎ترین مسیری را که گربه می‎تواند به سمت استخوان بپیماید، پیدا کند؟ اینجاست که از «آ-ستاره» کمک می‎گیریم!

ساده کردن حوزه‎ی جستجو

در گام نخست باید حوزه‎ی جستجو را به چیزی که مدلسازی ریاضی آن آسان باشد نزدیک کنیم.

مثلاً می‎توانیم حوزه‎ی جستجو را پیکسل‎بندی کنیم؛ اما در شرایط فعلی این کاملاً غیرضروری است و فقط کار ما را سخت می‎کند پس بهتر است به چیز ساده‎تری فکر کنیم مثلاً تقسیم‎بندی صفحه به مربع‎های هم اندازه و تا حد ممکن بزرگ. البته می‎توان واحدهای مختلفی برای تقسیم‎بندی صفحه (مثل مثلث یا شش‎ ضلعی) به کار برد اما مربع آسان‎ترین و بهترین گزینه‎ای است که می‎توان برای این بازی انتخاب کرد.

با این تقسیم‎بندی می‎توانیم حوزه‎ی جستجو را تبدیل به یک آرایه‎ی دو بعدی کنیم که مانند یک نقشه از حوزه‎ی جستجو، همه چیز را در اختیار ما می‎گذارد. مثلاً اگر سطح یک نقشه‎ی 25 در 25 از کاشی‎ها را در نظر بگیریم، حوزه‎ی جستجوی ما یک آرایه‎ی دوبعدی متشکل از 625 مربع خواهد بود. حالا اگر در همین نقشه، بخواهیم از واحد پیکسل استفاده کنیم، حوزه‎ی جستجوی ما تبدیل به یک آرایه‎ی دوبعدی متشکل از 640000 مربع خواهد شد (هر کاشی 32×32 پیکسل است)!

بهتر است پس از تقسیم‎بندیِ مربعیِ حوزه‎ی جستجو از آن یک عکس بگیریم که حالا به یک صفحه با (6×7 کاشی =) 42 کاشی مربعی‎شکل تبدیل شده است:

لیست‎های باز و بسته

حالاً که حوزه‎ی جستجو را به شکل ساده‎تری درآوردیم، زمان بحث در مورد الگوریتم آ-ستاره رسیده است.

گربه‎ی ما علاوه بر این که تنبل است، حافظه‎ی چندان خوبی هم ندارد، بنابر این ما به دو لیست نیاز داریم:

1.    یکی برای فهرست کردن تمام مربع‎هایی که تصور می‎شود کوتاه‎ترین مسیر را به دست دهند که آن را لیست باز[1] می‎نامیم.

2.    دیگری برای فهرست کردن مربع‎هایی که دیگر لازم نیست مورد ارزیابی قرار گیرند که آن را لیست بسته[2] می‎نامیم.

گربه با اضافه کردن موقعیت فعلی‎اش به لیست بسته، کارش را شروع می‎کند. (ما نقطه‎ی شروع را A می نامیم.) سپس از میان مربع‎های همسایه‎اش[3] ، آن‎هایی را که قابل تردد هستند به لیست باز اضافه می‎کند.

این تصویر نمونه‎ای از چیزی است در بالا بیان شد، البته اگر گربه در محیطی باز و بدون مانع قرار داشته باشد (مربع‎های با حاشیه‎ی سبزرنگ همان لیستِ باز هستند):

حالا گربه باید مشخص کند که کدام یک از این مربع‎ها در کوتاه‎ترین مسیر قرار دارند، اما چگونه؟

خوب، در الگوریتم آ-ستاره این کار با اختصاص دادن امتیاز به هر مربع انجام می‎پذیرد که به آن امتیازدهی می‎گوییم.

امتیازدهی به مسیر

ما به هر مربع یک امتیاز که حاصل جمع G+H است، اختصاص می‎دهیم:

• G اندازه‎ی حرکت از نقطه‎ی شروع مسیر تا مکان فعلی است. با این حساب برای مربع همسایه‎ی نقطه‎ی A ، این مقدار برابر 1 خواهد بود و هرچقدر که از نقطه‎ی آغازِ حرکت دورتر شویم، مقدار G افزایش خواهد یافت.

• H تخمین ما از فاصله‎ی مربعی که اکنون در آن قرار داریم تا نقطه‎ی پایان مسیر (که از این پس آن را B می نامیم) است. این عدد لزوماً مقدار واقعی نیست چون ما هنوز مسیر را نپیموده‎ایم تا مقداد دقیق آن را بفهمیم بلکه فقط یک حدس است.

شاید بپرسید که منظور از «اندازه‎ی حرکت[4]» چیست؟ خوب، در این بازی ما بسیار ساده است – صرفاً تعداد مربع‎هایی است که از روی آن‎ها عبور کرده ایم.

به هر حال باید به یاد داشته باشید که نحوه‎ی محاسبه‎ی G و H متناسب با شرایط بازی می‎تواند متفاوت باشد. مثلاً:

• اگر شما مجاز به حرکت‎های قطری (اُریب) باشید، باید اندازه‎ی حرکت مربوط به حرکت‎های قطری را اندکی بیشتر از حرکت‎های مستقیم (بالا، چپ، پایین و راست) در نظر بگیرید.

• اگر در بازی شما عوارض و موانع طبیعی مختلفی وجود دارد باید اندازه‎ی حرکت را برای عبور از باتلاق، دریاچه و هر مانعی که عبور از آن مشکل‎تر است، بیشتر در نظر بگیرید.

این‎ها همگی مفاهیم کلّی بودند – حالا وقت دقیق شدن در جزئیات محاسبه‎ی G و H است.

درباره‎ی G بیشتر بدانید

به یاد بیاورید که G اندازه‎ی حرکت (و به طور خاص در بازی ما، تعداد مربع‎های پیموده شده) از نقطه‎ی شروع حرکت یعنی A تا موقعیت کنونی است.

برای محاسبه‎ی G در یک مکان خاص از مسیر ، ما باید G مربوط به موقعیت مادر[5] آن (یعنی آخرین مربعی که از آن گذشته‎ایم و به اینجا رسیده‎ایم) را در نظر بگیریم و یک واحد به آن اضافه کنیم. با این دستورالعمل، G مربوط به هر مربع، تعداد مربع‎هایی است که از نقطه‎ی شروع یعنی A تا موقعیت کنونی از روی آن‎ها عبور کرده‎ایم.

به عنوان مثال، نمودار زیرین دو مسیر متفاوت را به سوی دو تکه استخوان متفاوت نشان می‎دهد که مقادیر G مربوط به هر مربع موجود در مسیر روی خود آن مربع نوشته شده است:

درباره‎ی H بیشتر بدانید

به یاد بیاورید که H اندازه‎ی حرکت تخمینی (یعنی تعداد مربع‎های باقیمانده) از موقعیت فعلی تا نقطه‎ی پایان مسیر یعنی B است.

هر چقدر که اندازه‎ی حرکت تخمینی به اندازه‎ی واقعی نزدیک‎تر باشد، مسیر نهایی درست‎تر خواهد بود. اگر این مقدار تخمینی مورد استفاده قرار نگیرد، ممکن است مسیر نهایی کوتاه‎ترین مسیر نباشد (البته شاید نزدیک به آن باشد). این موضوع بسیار پیچیده است و از این رو در این مقاله پوشش داده نخواهد شد.

برای این که کارمان را ساده کنیم از «روش فاصله‎ی منهتن» (که با نام‎های «طول منهتن» یا «فاصله‎ی بلوکی شهری» هم شناخته می‎شود) استفاده می‎کنیم که بدون در نظر گرفتن موانع و عوارض طبیعی موجود در مسیر، فقط فاصله‎ی افقی و عمودی از نقطه‎ی فعلی تا رسیدن به نقطه‎ی نهایی یعنی B را حساب می‎کند.

به عنوان مثال، تصویر زیر چگونگی استفاده از «فاصله‎ی بلوکی شهری» را در محاسبه‎ی H نشان می‎دهد (که مقدار آن با رنگ سیاه در مربع مربوطه نوشته شده است):


سال1393 ، 9 دی

Timer Piker

برای گرفتن ورودی ساعت در ویژوال استادیو و سی شارپ می توانید از کد زیر استفاده کنید

 

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

public class Exercise : System.Windows.Forms.Form
{
  DateTimePicker dtpTimeArrived;

  public Exercise()
  {
    InitializeComponent();
  }

  void InitializeComponent()
  {
    dtpTimeArrived = new DateTimePicker();
    dtpTimeArrived.Location = new Point(40, 12);
    dtpTimeArrived.ShowUpDown = true;
    dtpTimeArrived.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
    dtpTimeArrived.CustomFormat = "hh:mm tt";

    Controls.Add(dtpTimeArrived);
    Text = "Time Picker Example";
  }
}

public class Program
{
  static int Main()
  {
    System.Windows.Forms.Application.Run(new Exercise());
    return 0;
  }
}

سال1393 ، 9 دی

آموزش کار با Sql Server CE

اموزش کار با SQL Server Compact در ویژوال استادیو 2013 و همچنین Sql server CE در Vs 2012

 

SQL Compact has more or less been removed from Visual Studio 2013, however there are still ways to use SQL Server Compact DB in your project.

Install SQL Server Compact/SQLite Toolbox

Add a SQL Compact DB to a Project

 • Open Visual Studio
 • Create a new project if you don’t already have one
 • In Visual Studio from the Menu Select Tools–>SQL Server Compact/SQLite Toolbox and this will bring up a new window.  The window might tell you to restart VS again, and if so you’ll want to do that.
 • Next right click on Data Connections and select Add SQL Server Compact 4.0 Connection and then fill in the fields
  • For the Filename field click the create button and choose the root of your project
  • For Size and Password you can set these to whatever you want, a password is not required
  • DON’T Forget to copy the connection string which will be helpful in connecting to the DB
  • compactdb1
  • Click OK when you are done

Create a Table in the Compact Database

 • Right click on the myDB.sdf connection that you just created and select Build Table (beta)…
 • Create a Customers table like below
  scriptdb
 • Click on Script when you are done.
 • Then click the Execute button to create a table
  runscript
 • Expand myDB.sdf and then expand the Tables folder and then right click on the Customers table and select Edit top 200 rows
  .opentable
 • Add some records to the DB
  addrows
 • Return to your Solution and add the .SDF file to your project.  To do so you will need to click the button to “Show All Files”
  showall
 • Then right click on myDB.df and select “Include in Project”

Add the connection String

 • In my example, I have a console application so I’m adding the connection string to the App.config file:
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <connectionStrings>
    <add name="SyncDB" providerName="System.Data.SqlServerCe.4.0" connectionString="Data Source=|DataDirectory|myDB.sdf;Max Database Size=256;Password=mypassword1" />
  </connectionStrings>
 
  <startup>
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/>
    </startup>
<appSettings>
 
  </appSettings>

 Query the Compact DB

 • First Right click on References and select Add Reference…
 • Add the System.Data.SqlServerCe reference to your projectsqlce
 • Then add the using statement using System.Data.SqlServerCe
 • Then you can query the DB by doing the following:
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
try
{
    using (SqlCeConnection cn = new SqlCeConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["myDB"].ToString()))
    {
        SqlCeCommand cmd = new SqlCeCommand("SELECT * FROM Customers", cn);
        cn.Open();
        SqlCeDataReader reader1 = cmd.ExecuteReader();
        while (reader1.Read())
        {
            Console.WriteLine(reader1[0] + " | " + reader1[1] + " | " + reader1[2] + " | " + reader1[3] + " | " + reader1[4]);
        }
    }
 
}
catch (Exception ex)
{
      Console.WriteLine("Error Reading from myDB: " + ex.Message);
      return;
}

 


سال1393 ، 9 دی
اولین 1 2 3 4 5  ... اخرین 
کلمات کلیدی
   lcd       prosses bar       batrye       woff        Lotus       dotnet       ubunto       www       ebook       rj-45       argument       سه بعدی       optimazion       Settings       فورود       office       miroformat       select       msdn       dos       TFS       Equation Editor       توزیع       mtp usb drive diraver       obfuscation       tgz       Shrinking Session State        زمهزن       console       دانلود T4MVC.tt.settings.t4       safe        sql server 2012       101       Antivirus       XSLT       gedit       VHDL       int64       fxs       POSTSCRIPT       rss       jp       omni       eng       سازگار کردن       OBJECTIVE-C       csharp       تعمیر فلش مموری       asp.net webform       treeview    

صفحات ما در فیس بوک
ASP.NETGoogle ++

طراحی وب سایتطراحی وب سایت با جدیدترین تکنولوژی های روز

طراحی و پیاده سازی وب سایتهای شخصی و تجاری و اداره ای با جدیدترین تکنولوژی های دنیا
به زبانهای

Asp.net{C#, Vb.Net, J#, Ajax}, Php{Html, Ajax}, jsبهینه سازی صفحات وببهینه سازی صفحات وب برای موتورهای جستجو

بهینه سازی صفحات وب برای موتور های جستجوگر برای افزایش بازدید و معرفی بهتر برای کاربران که به اصتلاح seo نامیده میشود

برنامه نویسیتولید و ساخت نرم افزار

ساخت انواع نرم افزارهی تحت ویندوز و وب و سرور و موبایل و میکروکنترلرها و... ساخت انواع سرویس دهنده های وب و سرور و ... ساخت انواع انالیزگرها و...